TAMPEREEN SEUDUN ROOLIPELAAJAT
menu Ajankohtaista Virallista Jäsenyys Arkisto Ilmoitustaulu

Tampereen Seudun Roolipelaajat TaSeR ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Roolipelaajat TaSeR, näissä säännöissä jäljempänä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää roolipeliharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia, peli- ja opetustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia sekä kerätä jäseniltään jäsenmaksuja. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistykselle kunniajäseniä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä hallitukselle kirjallisesti osoittamassaan pyynnössä. Kunniajäseneksi kutsuminen vaatii yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön.

Yhdistys voi periä varsinaisilta jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous. Kunniajäsenet ovat kuitenkin vapautetut jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä ei ole maksanut kuluvan toimikauden jäsenmaksuaan 30.6. mennessä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) mutta enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta hallituksen jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai kirjeellä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle.

6. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite.

8. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Käsitellään mahdolliset ilmoitusasiat.
 9. Kokouksen päätös.

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle.
 6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavalle toimikaudelle.
 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 8. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Käsitellään mahdolliset ilmoitusasiat.
 11. Kokouksen päätös.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

taser-hallinto (ät) modeemi.fi